Log in

Log in

info

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος

discussion forumΗ κοινότητα των χρηστών και της ομάδας ανάπτυξης είναι διαθέσιμη στο σχετικό τμήμα του χώρου συζητήσεων του έργου

Περιεχόμενα

1       Εισαγωγή 

2       Εκτίμηση αρδευτικών αναγκών

2.1        Δυνητική εξατμισοδιαπνοή και εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας

2.2        Συντελεστής υδατικής καταπόνησης (KS)

2.3        Αποτελεσματικότητα άρδευσης

2.4        Συντελεστής βελτιστοποίησης άρδευσης

2.5        Αρδευόμενη έκταση (m2)

3       Ιστοσελίδα του IRMA_SYS

4       Εγγραφή

5       Αρχική σελίδα χρήστη

5.1        Προσθήκη/Επεξεργασία αγροτεμαχίου

5.2        Αρδεύσεις

5.3        Αναφορά άρδευσης

5.4        Αρδευτική αποδοτικότητα

6       Διαχείριση

6.1        Λογαριασμός χρήστη

6.2        Μετατροπές

7       Επιτηρητές άρδευσης

8       IRMA_SYS Forum

Αναφορές

 

1   Εισαγωγή

Το IRMA_SYS, είναι το σύστημα το οποίο επιλέχθηκε και προσαρμόστηκε ώστε να καλύπτει την πεδιάδα της Άρτας (http://arta.irrigation-management.eu/). Πρόκειται για μια εφαρμογή φιλική προς το χρήστη βασισμένη σε ανοιχτό και δωρεάν λογισμικό για την χωρική εκτίμηση των υδατικών αναγκών συγκεκριμένων καλλιεργειών και τον προγραμματισμό των αρδεύσεων σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες, από επίπεδο χωραφιού ως λεκάνης απορροής, χρησιμοποιώντας υψηλή χωρική ανάλυση.

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη ιστορικά δεδομένα (από τους σταθμούς του συστήματος) και προβλέψεις αγρομετεωρολογικών παραμέτρων και βάσει των διαθέσιμων δεδομένων καλλιέργειας και υδραυλικών ιδιοτήτων του εδάφους, πραγματοποιεί τα ανωτέρω. Επίσης, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το χωράφι τους, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη προσαρμογή των αποτελεσμάτων του συστήματος με τη χρήση της επιπλέον πληροφορίας.

Το σύστημα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τις αρδεύσεις, οι οποίοι διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο και την εμπειρία ώστε να ερμηνεύσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ώστε να καταρτίζουν προγράμματα άρδευσης, να προγραμματίζουν και να καταγράφουν τις αρδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

 

Επίσης, το σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο αυτοεκπαίδευσης για την ορθή διαχείριση των αρδεύσεων.

 

Για τη χρήση του συστήματος είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός απαιτείται να γίνει επιβεβαίωση email που θα λάβετε από το σύστημα.

  2 Εκτίμηση αρδευτικών αναγκών

Οι αρδευτικές ανάγκες εκτιμώνται με την προσέγγιση του υδατικού ελλείμματος εντός της ζώνης ριζοστρώματος, η οποία είναι ένα απλοποιημένο υδατικό ισοζύγιο που υλοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βασιζόμενο σε μια αρχική συνθήκη εδαφικής υγρασίας.

Η βάση των υπολογισμών είναι η ακόλουθη σχέση (Allen et al., 1998):

Dr,i = Dr,i–1 – (Pi – ROi) – IRn,i – CRi + ETc,i + DPi                                                                                                (1)

όπου είναι η τρέχουσα χρονική περίοδος (π.χ. η τρέχουσα μέρα ή ώρα), Dr,i-1 είναι το υδατικό έλλειμμα της ζώνης ριζοστρώματος στο τέλος της προηγούμενης χρονικής περιόδου (mm), Pi είναι η βροχόπτωση (mm), ROiείναι η επιφανειακή απορροή, IRn,είναι το καθαρό ύψος άρδευσης (mm), CRi το ύψος του νερού εξαιτίας της τριχοειδούς ανύψωσης (mm), ETc,είναι η εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (mm) και DPi είναι οι απώλειες νερού λόγω της βαθειάς κατείσδυσης (mm).

Το Dr,i έχει τα ακόλουθα όρια:

Θs <= Dr,i <= TAW                                                                                                                                                         (2)

όπου Θείναι η εδαφική υγρασία στον κορεσμό (mm) και TAW είναι το συνολικό διάθεσιμο εδαφικό νερό (mm), το οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ υδατοϊκανότητας (FC) και σημείου μόνιμης μάρανσης, δηλαδή:

TAW = FCPWP                                                                                                                     (3)

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι διαφορετική από την προτεινόμενη από τους Allen et al. (1998) οι οποίοι υποθέτουν ότι το Dr,είναι πάντα θετικό. Η επιφανειακή απορροή, ROi, ισούται με το ύψος νερού που υπερβαίνει την εδαφική υγρασία στον κορεσμό έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση, δηλαδή:

ROi = Pi + Θi–1Θs όταν (Pi + Θi–1Θs) > 0                                                                                                       (4)

όπου Θi–1 είναι η εδαφική υγρασία στο προηγούμενο χρονικό βήμα.

Το ύψος του νερού εξαιτίας της τριχοειδούς ανύψωσης, CRi, και οι απώλειες νερού λόγω της βαθειάς κατείσδυσης, DPi, θεωρούνται ίσες αφού στην περίπτωση της πεδιάδας της Άρτας ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά ψηλά οπότε θεωρείται ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο μεγεθών σε ετήσια χρονική κλίμακα.

Έτσι η εξίσωση 1 γίνεται:

Dr,i = Dr,i–1PiIRn,i + ETc,i + ROi                                                                                                                          (5)

εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας, ETc,i, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς με τους κατάλληλους φυτικούς συντελεστές, Kc (Allen et al., 1998).

Κάθε φορά που ο χρήστης αρδεύει, το αρχικό υδατικό έλλειμμα προκύπτει από τον όγκο νερού που εφαρμόστηκε. Εφόσον υπολογίζεται το Dr,i σε κάθε χρονική περίοδο, η άρδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν ισχύσει η παρακάτω συνθήκη:

Dr,iRAW                                                                                                                                  (6)

όπου RAW είναι το άμεσα διαθέσιμο εδαφικό νερό, το οποίο είναι συνάρτηση του TAW και εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο υδατικό έλλειμμα (MAD):

RAW = MAD × TAW                                                                                                                     (7)

Σε αυτή την περίπτωση το καθαρό ύψος άρδευσης (IRn,i) θεωρείται ίσο προς το αντίστοιχο το υδατικό έλλειμμα της ζώνης ριζοστρώματος στο τέλος του προηγούμενου χρονικού βήματος, οπότε ισχύει:

IRn,i = Dr,i–1                                                                                                                              (8)

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη ιστορικά δεδομένα (από τους εγκατεστημένους σταθμούς στα πλαίσια του έργου), προβλέψεις των απαιτούμενων αγρομετεωρολογικών παραμέτρων και τις υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του ανωτέρω υδατικού ισοζυγίου σε όλη της περιοχή μελέτης.

2.1   Δυνητική εξατμισοδιαπνοή και εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας

Η Δυνητική Εξατμισοδιαπνοή (ET0 ή PET) εκτιμάται με βάση του μοντέλο του FAO (Allen et al., 1998) για την εξίσωση Penman-Monteith, σε ημερήσια και ωριαία κλίμακα.

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη ιστορικά δεδομένα συναθροισμένα σε ημερήσια κλίμακα (από τους σταθμούς του συστήματος) και τρίωρες προβλέψεις αγρομετεωρολογικών παραμέτρων που αναλύονται σε ωριαίες και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής στις θέσεις των σταθμών. Με βάση αυτές τις τιμές και μέσω επιφανειακής ολοκλήρωσης, παράγονται οι αντίστοιχοι χάρτες ET0 της περιοχής μελέτης.

Η επίδραση των χαρακτηριστικών της καλλιέργειας που διακρίνουν μια καλλιεργούμενη επιφάνεια από την επιφάνεια αναφοράς, ενσωματώνεται στο φυτικό συντελεστή. Πολλαπλασιάζοντας την ET0 με το φυτικό συντελεστή (Kc), εκτιμούμε την εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ETc):

ETc = Kc×ET0                                                                                                                          (9)

Στο IRMA_SYS ενσωματώθηκαν μέσω βιβλιογραφίας φυτικοί συντελεστές για διάφορες καλλιέργειες, αλλά οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις τιμές του Kcεφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες πληροφορίες.

2.2   Συντελεστής υδατικής καταπόνησης (KS)

Οι επιπτώσεις της έλλειψης νερού στην εξατμισοδιαπνοή περιγράφονται με την μείωση της τιμής του φυτικού συντελεστή. Αυτό επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τον φυτικό συντελεστή με τον συντελεστή υδατικής καταπόνησης, Ks (Allen et al., 1998), οποίος εκφράζει τις επιπτώσεις της έλλειψης νερού στη διαπνοή των φυτών. Εφόσον στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται η προσέγγιση του μονού φυτικού συντελεστή, οι επιπτώσεις της έλλειψης νερού στον Kc περιγράφονται ως εξής:

ETc adj = KS × Kc × ET0                                                                                                             (10)

όπου

Ks = (TAW – Dr)/(TAW – RAW)                                                                                               (11)

Όταν υπάρχει έλλειψη νερού τότε Ks < 1, ενώ στην αντίθετη περίπτωση Ks = 1.

2.3   Αποτελεσματικότητα άρδευσης

Η εκτίμηση του ποσοστού του αρδευτικού νερού που αξιοποιείται και του ποσοστού που χάνεται εκφράζεται από την αποτελεσματικότητα της άρδευσης.

Η ποσότητα του νερού που εφαρμόζεται από το σύστημα άρδευσης και παραμένει αδιάθετη στα φυτών είναι σπατάλη και μειώνει την αποτελεσματικότητα της άρδευσης.

Οι κύριες αιτίες για την μειωμένη αποδοτικότητα άρδευσης είναι: η κατείσδυση του πλεονάζοντος νερού άρδευσης σε βαθύτερα στρώματα του εδάφους, κάτω από το βάθος των ενεργών ριζών και οι απώλειες από την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του εδάφους.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να παρέχουν στο σύστημα προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της άρδευσης των αγροτεμαχίων τους.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές του συντελεστή αποδοτικότητας της άρδευσης που είναι διαθέσιμες στο IRMA_SYS.

 

Πίνακας 1: Τύποι αρδευτικών συστημάτων που εμπεριέχονται στο IRMA_SYS και οι αντίστοιχες τιμές του συντελεστή αποδοτικότητας

Αρδευτικό σύστημα

Αποτελεσματικότητα άρδευσης

Επιφανειακή άρδευση

60%

Καταιονισμός

75%

Μικροεκτοξευτήρες

80%

Στάγδην άρδευση

90%

Υπόγεια στάγδην άρδευση

95%

2.4   Συντελεστής βελτιστοποίησης άρδευσης

Το εύρος άρδευσης είναι σημαντική παράμετρος σχεδιασμού των αρδευτικών συστημάτων. Ορίζεται ως η συχνότητα εφαρμογής του νερού σε μια καλλιέργεια σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και εκφράζεται σε ημέρες. Το μέγιστο εύρος άρδευσης (MF), σε ημέρες εκτιμάται ως εξής:

MF = RAW / ETc                                                                                                                     (12)

όπου RAW (mm) είναι το άμεσα διαθέσιμο εδαφικό νερό και ETc είναι η εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (mm/day).

Παρόλα αυτά ο αριθμός των ημερών μεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων εξαρτάται και από:

Την ακολουθούμενη στρατηγική άρδευσης και τις πρακτικές του κάθε αγρότη

Τη διαθεσιμότητα του νερού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης συλλογικών αρδευτικών δικτύων

Τομέγεθοςτουαρδευτικούεξοπλισμού

Άλλες εργασίες της γεωργικής εκμετάλλευσης που πρέπει να πραγματοποιηθούν παράλληλα με την άρδευση

Με βάση τα ανωτέρω, το πραγματικό εύρος άρδευσης είναι πάντα μικρότερο ή ίσο του μέγιστου και από και στο εξής το ορίζουμε ως «εύρος άρδευσης εφαρμογής» (PF).

Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγουμε τον «Συντελεστή βελτιστοποίησης άρδευσης –IRT» που ορίζεται ως η αναλογία του εύρους άρδευσης εφαρμογής σε σχέση με το μέγιστο εύρος άρδευσης:

IRT = PF / MF, με 0.1 ≤ IRT ≤ 1                                                                                             (13)

Έτσι, η εξίσωση 8 γίνεται:

IRn,i = IRT×Dr,i–1                                                                                                                   (14)

Η προκαθορισμένη τιμή για το IRTείναι 0.5, υποδεικνύοντας ότι η επόμενη άρδευση πρέπει να λάβει χώρα στο μισό του μέγιστου εύρους άρδευσης εφαρμόζοντας παράλληλα το μισό ύψος από το υπολογισμένες καθαρές ανάγκες άρδευσης, IRn,i.

Με την εισαγωγή του IRT, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να δοκιμάσει και να ελέγξει τα αποτελέσματα διάφορων εναλλακτικών λύσεων ώστε τελικά να καταλήξει στη βέλτιστη στρατηγική άρδευσης, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγροτική του εκμετάλλευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μικρές τιμές του IRTκαταλήγουν σε συχνότερες αρδεύσεις με μικρότερα ύψη νερού, ενώ τιμές κοντά στο 1 έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερο συχνές αρδεύσεις με μεγαλύτερα ύψη νερού, τα οποία θα προσεγγίζουν το ύψος του άμεσα διαθέσιμου εδαφικού νερού, RAW.

2.5   Αρδευόμενη έκταση (m2)

Όταν ο χρήστης καταχωρεί τον όγκο του νερού που εφαρμόστηκε σε μια άρδευση σε m3, το IRMA_SYS υπολογίζει το ύψος (mm) του αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε διαιρώντας τον όγκο (m3) με την αρδευόμενη έκταση (m2). Άρα, ο όρος  του IRMA_SYS «Αρδευόμενη έκταση (m2)» αντιπροσωπεύει την πραγματική επιφάνεια διαβροχής στην οποία διανέμεται το αρδευτικό νερό.

Στην περίπτωση που έχουμε τοπική άρδευση (στάγδην ή μικροεκτοξευτήρες), κατά την οποία δεν διαβρέχουμε τη συνολική έκταση του αγροτεμαχίου, είναι πολύ σημαντικό να καταχωρείται από τους χρήστες η πραγματική επιφάνεια διαβροχής και όχι η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου.

Ανάλογα με τη διάταξη του αρδευτικού συστήματος, η επιφάνεια διαβροχής κυμαίνεται από 5% ως 100% της συνολικής έκτασης, οπότε η αρδευόμενη έκταση είναι πάντα κλάσμα της συνολικής και μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας συντελεστές όπως:

 • Ποσοστό διαβροχής - Pw (%)
 • Συντελεστής μείωσης ETστην περίπτωση μικροάρδευσης (r), που αναφέρεται στο ποσοστό μείωσης της σκίασης της επιφάνειας του εδάφους το μεσημέρι, με μέγιστη τιμή το 1.

Οι χρήστες μπορούν να εκτιμήσουν την πραγματική επιφάνεια διαβροχής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες του FAO για τον σχεδιασμό συστημάτων τοπικής άρδευσης ή καταιονισμού:

1.    Irrigation Manual - Localized irrigation systems: planning, design, operation and maintenance, Volume IV

2.    Irrigation Manual - Sprinkler irrigation systems: planning, design, operation and maintenance, Volume 3

3   Ιστοσελίδα του IRMA_SYS

Το IRMA_SYS για την πεδιάδα της Άρτας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://arta.irrigation-management.eu/. Το κύριο χαρακτηριστικό της αρχικής σελίδας είναι η παρουσίαση των χαρτών των μεταβλητών που εμπεριέχονται στον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών, σε ημερήσια κλίμακα, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε ανωτέρω. Οι μεταβλητές αυτές είναι: η Βροχόπτωση, η Δυνητική Εξατμισοδιαπνοή, η Σχετική Υγρασία, η Θερμοκρασία, η Ταχύτητα Ανέμου και η Ηλιακή Ακτινοβολία.

Οι χάρτες έχουν υψηλή χωρική ανάλυση με μέγεθος κελιού 70´70 mκαι παράγονται με χρήση της μεθόδου της αντίστροφης απόστασης (Inverse Distance Weighting) που περιλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη GDAL.

Το σύστημα παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιοχή μελέτης μέσω των υπηρεσιών WMS/WCS του Mapserver που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του έργου (http://arta.irrigation-management.eu/mapserver-historical).

Η πρόσβαση στους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου γίνεται πατώντας το: Εμφάνιση Μετεωρολογικού Δικτύου - http://system.irrigation-management.eu/.

Επίσης, χάρτες που προέκυψαν από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και παρουσιάζουν το albedo στην περιοχή μελέτης σε διάφορες ημερομηνίες είναι διαθέσιμοι πατώντας στο: Χάρτες από δορυφορικές εικόνες - http://arta.irrigation-management.eu/albedo_maps/.

4   Εγγραφή

Η εγγραφή στο IRMA_SYS απαιτεί από τους δυνητικούς χρήστες να παρέχουν ένα όνομα χρήστη, ένα e-mail και έναν κωδικό πρόσβασης.

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να εγγραφεί, πατώντας στο: «Δοκιμή» έχει πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες του IRMA_SYS χωρίς όμως την δυνατότητα να αποθηκεύσει οποιεσδήποτε αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες.

5   Αρχική σελίδα χρήστη

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους, μαζί με τις συμβουλές άρδευσης οι οποίες βασίζονται στα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα και προβλέψεις.

Μέσω της σελίδας «Αρδεύσεις» μπορούν να καταχωρήσουν νέες ημερομηνίες άρδευσης και όγκους νερού όπως επίσης και να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες αρδεύσεις.

Επίσης, η σελίδα «Αναφορά Άρδευσης» παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το υδατικό ισοζύγιο σε ωριαία κλίμακα, ενώ στη σελίδα «Αρδευτική αποδοτικότητα» προβάλλονται για ολόκληρη την αρδευτική περίοδο, μέσω γραφήματος, οι  εκτιμήσεις του IRMA_SYS για τις ημερομηνίες και τα ύψη των αρδεύσεων που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν, μαζί με τα ύψη των αρδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν και την ενεργό βροχόπτωση.

Παράλληλα παρουσιάζονται η εκτίμηση του συνόλου αρδευτικών αναγκών (mm), το σύνολο αρδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν (mm) και η επί τοις εκατό διαφορά τους, μαζί με το σύνολο της ενεργού βροχόπτωσης (mm) που έχει πέσει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

5.1   Προσθήκη/Επεξεργασία αγροτεμαχίου

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τα αγροτεμάχιά τους με χρήση χάρτη, τοποθετώντας τα στην σωστή γεωγραφική θέση με τη βοήθεια του υπόβαθρου δορυφορικών φωτογραφιών του Εθνικού Κτηματολογίου (http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap) που επιτρέπει μεγέθυνση μέχρι 1 m. Ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρίσει πληροφορίες σχετικές με την αρδευόμενη έκταση του χωραφιού, την καλλιέργεια και τον τύπο του αρδευτικού συστήματος. Στη βάση της σελίδας υπάρχει λίστα με τα ήδη καταχωρημένα αγροτεμάχια.

Εφόσον υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες διαθέσιμες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις ιδιότητες κάθε καταχωρημένου αγροτεμάχιου. Με βάση αυτή την πληροφόρηση οι παράμετροι που μπορούν να  τροποποιηθούν εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

 • Διαχείριση Άρδευσης
 • Καλλιέργεια
 • Έδαφος

Η κατηγορία «Διαχείριση Άρδευσης» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα του αρδευτικού συστήματος και την ακολουθούμενη στρατηγική. Η κατηγορία «Καλλιέργεια» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον Φυτικό Συντελεστή (Kc), το Μέγιστο Επιτρεπόμενο Υδατικό Έλλειμμα (MAD) και το εκτιμώμενο μέγιστο και ελάχιστο βάθος ριζοστρώματος. Η κατηγορία «Έδαφος» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την FC, PWP και Θs.

Για όλες τις παραμέτρους υπάρχουν καταχωρημένα τα αντίστοιχα εύρη τιμών και οι προκαθορισμένες τιμές που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του συστήματος, με σκοπό την καθοδήγηση του χρήστη.

5.2   Αρδεύσεις

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να προσθέσουν νέες αρδεύσεις και να δουν μία λίστα με τις ήδη καταχωρημένες.

Στην περίπτωση που ο χρήστης καταχωρίσει μόνο την ημερομηνία άρδευσης, χωρίς τον όγκο εφαρμογής, το σύστημα υποθέτει ότι εφαρμόστηκε τόσο νερό ώστε η εδαφική υγρασία να φτάσει στην υδατοϊκανότητα, δηλαδή σε μηδενικό υδατικό έλλειμμα. Αυτή η ποσότητα νερού (m3) εμφανίζεται στη σελίδα «Αναφορά Άρδευσης» με σκοπό την καθοδήγηση του χρήστη και για μελλοντική αναφορά.

5.3   Αναφορά άρδευσης

Η σελίδα «Αναφορά Άρδευσης» παρουσιάζει μια σύνοψη των πληροφοριών που καταχώρισε ο χρήστης, σχετικά με την καλλιέργεια, το αρδευτικό σύστημα και την τελευταία άρδευση, μαζί με ένα πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τις σημαντικότερες παραμέτρους του υδατικού ισοζυγίου, σε ωριαία κλίμακα, για την διαθέσιμη περίοδο πρόγνωσης, δηλαδή 72 ώρες.

Αν ο χρήστης τροποποιήσει τις προκαθορισμένες τιμές του αγροτεμαχίου στην ενότητα «Χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων», τότε εμφανίζεται το εξής μήνυμα: «Χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων».

5.4   Αρδευτική αποδοτικότητα

Το γράφημα της «Αρδευτικής αποδοτικότητας» παρέχει στους χρήστες τα μέσα για την οπτικοποίηση και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την εκτίμηση των υδατικών αναγκών, τις αρδεύσεις που εφαρμόστηκαν και την ενεργό βροχόπτωση για ολόκληρη την αρδευτική περίοδο, δηλαδή από 1 Απριλίου ως 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης, τα δεδομένα του γραφήματος μπορούν να ληφθούν σε αρχείο μορφής «κείμενο οριοθετημένο με κόμματα - csv» για περαιτέρω επεξεργασία.

Επιπλέον, το σύνολο ενεργού βροχόπτωσης (mm) μαζί με την εκτίμηση του IRMA_SYS για το σύνολο των αρδευτικών αναγκών (mm), το σύνολο των αρδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, με βάση τις καταχωρίσεις (mm) και την ποσοστιαία διαφορά τους, είναι διαθέσιμα στον χρήστη για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

6   Διαχείριση

6.1   Λογαριασμός χρήστη

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία, να ορίσουν το διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ των ειδοποιήσεων και μπορούν να επιλέξουν τον επιτηρητή του λογαριασμού τους από τη λίστα των διαθέσιμων επιτηρητών. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν ως δυνητικοί επιτηρητές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επιτηρητές, ανατρέξτε στην ενότητα: «Επιτηρητές άρδευσης»

6.2   Μετατροπές

Η σελίδα «Μετατροπές» περιλαμβάνει μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία όπως:

 • Μετατροπή από mmσε m3 αρδευτικού νερού και το αντίστροφο, εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη επιφάνεια
 • Υπολογισμός της διάρκειας άρδευσης σε ώρες (h) σύμφωνα με τα mmτου αρδευτικού νερού και την παροχή της αρδευτικής ζώνης (m3/h)
 • Υπολογισμός της παροχής ζώνης (m3/h) σύμφωνα με τα mmτου αρδευτικού νερού και την επιθυμητή διάρκεια άρδευσης σε ώρες (h)

7   Επιτηρητές άρδευσης

Ο επιτηρητής άρδευσης επιλέγεται από τον ίδιο τον χρήστη, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα αγροτεμάχια  που έχει καταχωρήσει στο λογαριασμό του, στο IRMA_SYS.

Κάθε χρήστης του IRMA_SYS έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τον εαυτό του ως επιτηρητή άλλων λογαριασμών, από τη σελίδα «Λογαριασμός».

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη λογική του IRMA_SYS, επιτηρητής πρέπει να είναι:

 1. Ένας ειδικός των Αρδεύσεων, δηλαδή ένας επιστήμονας στο πεδίο των Αρδεύσεων - Στραγγίσεων
 2. Ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας, ο οποίος θα μπορεί να επιβλέπει ένα αριθμό αγροτών, ως σύμβουλος ή στα πλαίσια ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (βιολογική γεωργία ή ολοκληρωμένη διαχείριση κλπ.) ή
 3. Ένας χρήστης του συστήματος με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αρδεύσεων και στραγγίσεων.

Μέσω της λίστας που υπάρχει στη σελίδα «Λογαριασμός» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν επιτηρητή και να του δώσει πρόσβαση στα αγροτεμάχιά  του.

Ο επιτηρητής δεν έχει πρόσβαση σε καμιά άλλη πληροφορία παρά μόνο στα καταχωρημένα αγροτεμάχια στο IRMA_SYS. Ο χρήστης μέσω της σελίδας «Λογαριασμός», μπορεί όποτε επιθυμεί να αφαιρέσει τον επιτηρητή ή να επιλέξει κάποιον διαφορετικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυνητικοί επιτηρητές και πιστοποιημένοι επαγγελματίες ενθαρρύνονται να καταχωρήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους μαζί με το όνομα χρήστη του IRMA_SYSστο Forum: http://www.irrigation-management.eu/forumx/irrigation-system-gr ώστε οι χρήστες να μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους.

8   IRMA_SYS Forum

Το Forum του IRMA_SYS- http://www.irrigation-management.eu/forumx/irrigation-system-gr, είναι ένας διαδικτυακός χώρος συζήτησης όπου οι χρήστες του συστήματος μπορούν να συζητήσουν θέματα που ενδιαφέρουν.

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν με ερωτήσεις, προτάσεις και σχόλια για το IRMA_SYS.

 

 

Αναφορές

 • Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome.
 • Malamos N., Tsirogiannis I.L., Christofides A., (in press). Modelling irrigation management services: the IRMA_SYS case. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics
 • Malamos N., Tsirogiannis I.L., Christofides A., Anastasiadis S., Vanino S., 2015. Main features and application of a web-based irrigation management tool for the plain of Arta. 7th International Conference in ICT for Food, Agriculture & environement - HAICTA 2015, Sept 17-22, 2015 Kavala, Greece: 174-185
 • Tsirogiannis I.L., P. Barouchas, N. Malamos, P. Baltzoi, K. Fotia, 2015. Sustainability for Soil and Water Resources in Agriculture and Landscaping, the ETCP GR-IT IRMA project: One Step at a Time Concept. Congress Soil Functions and Climate Change, Kiel/Germany 23-26 September 2015
 • Tsirogiannis I.L., Fragaki V., Malamos N., Barouchas P., Fillis E., Scamarcio L., Vanino S., Parente A., 2014. Evaluation Presentation and Development of a Web Based Irrigation Management Tool. 29th ISHS/IHC, Brisbane Australia, 16-23 August 2014. Acta Horticulturae, 1112, 225-232

 

 

 

 

 

IRMATimer streaming